Publications

Key publications

 

Articles and book chapters

 

Peeters, R. & M. Schuilenburg (forthcoming), “From Biopolitics to Mindpolitics: Understanding Nudging in Public Health Policy”, in: Social Theory & Health.

 

Peeters, R. (2016), “Punishment, Protection, and Precaution: ‘Project-X’ Riots and the Attitudes Towards Risk and Responsibility in Late-Modern Society”, in: Crime, Media, Culture, vol. 12, no. 1, pp. 101-116.

 

Peeters, R. (2015), “The Price of Prevention: The Preventative Turn in Crime Policy and its Consequences for the Role of the State”, in: Punishment & Society, vol. 17, no. 2, pp. 163-183.

 

Peeters, R. & M. Schuilenburg (2014), “De geest als aangrijpingspunt: de betekenis van gedragssturing in veiligheid, gezondheid en onderwijs”, in: Justitiële Verkenningen, vol. 40, no. 4, pp. 9-23.

[“The mind as object of intervention: understanding nudging in security, health, and education”]

 

Peeters, R. (2014), “You’re either with us or against us: manufacturing civility in the Netherlands”, in: T. Brandsen et al. (eds.), Manufacturing Civil Society: Principles, Practices and Effects, Palgrave Macmillan.

 

Peeters, R. (2013), “Responsibilisation on Government’s Terms: New Welfare and the Governance of Responsibility and Solidarity”, in: Social Policy and Society, vol. 12, no. 4, pp. 583-595.

 

Peeters, R. & G. Drosterij (2012), “De ideologie van de intredende overheid: de staat als bondgenoot van (sommige) burgers”, in: Montfort, C. van, Michels, M. & Dooren, W. van (eds.), Stille ideologie: onderstromen in beleid en bestuur, Den Haag: Boom Lemma.

[“The ideology of the interventionist state: the state as ally of (certain) citizens”; book chapter in Silent ideology: undercurrents in policy and government]

 

 

Books

 

Peeters, R. (2015), Het verlangen naar voorkomen: hoe het preventieparadigma de overheid verandert, Amsterdam: Van Gennep.

[The longing for prevention: how the prevention paradigm transforms the state; book on the consequences of the preventative gaze for the role of the state]

 

Brink, G. van den, M. van Hulst, N. Maalsté, R. Peeters & S. Soeparman (2013), Project X in Haren: maatschappelijke facetten van een feestje dat in rellen uitmondde, Amsterdam: Amsterdam University Press.

[Project X in Haren: societal aspects of a party that ended in riots; book on the reconstruction of large scale riots in the Dutch town of Haren]

 

Peeters, R. (2013), The Preventive Gaze: How Prevention Transforms Our Understanding of the State (dissertation Tilburg University), The Hague: Eleven International Publishers.

 

 

Research reports

 

Frissen, P., M. van der Steen, R. Peeters, A. Frankowski, I. de Jong, N. Chin-A-Fat, J. Scherpenisse & J. Schram (2015), Sturing van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs: op zoek naar een balans tussen gedeelde betekenis en variëteit, NSOB & Tilburg University.

[Governance of education quality in primary education: searching for a balance between shared meaning and variety; research report for the National Board for Education Research (NRO)]

 

Zouridis, S., G. Bouckaert, P. van Roy, J. Stroobants, V. Crompvoets, L. Janssen, & R. Peeters (2014), Politieproductiviteit: triangulatie voor valide en betrouwbare productiviteitsmeting bij de politie; Tilburg University & KU Leuven.

[Police Productivity: Triangulation for a Valid and Reliable Police Productivity Measurement; research report for the Scientific Research and Documentation Centre (‘WODC’) of the Dutch Ministry of Security and Justice]

 

Zouridis, S., P.W. Tops & R. Peeters (2013), Bestrijding van criminele ondermijning in Noord-Brabant. De Taskforce B5 als katalysator van samenwerking. Bestuurlijke evaluatie Taskforce B5, Tilburg University.

[Tackling organised crime in North-Brabant. The Taskforce B5 as catalyst for cooperation; evaluation of a cooperation between police, municipalities, public prosecutor, tax office and Ministry of Security and Justice]

 

Frissen, P., J. Manshanden, J. Zuure, R. Peeters, R. Janssens & L. van Vliet (2013), Terugtreden is vooruitzien: maatschappelijke veerkracht in het publieke domein, Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

[Stepping back is looking forward: societal resilience in the public domain; report to the government by the Council for Social Development on the implications of welfare state reforms]

 

 

Essays

 

Peeters, R. (2014), Ruimte voor risico’s: overwegingen bij vrijwillige risicoacceptatie door burgers in het nieuwe omgevingsrecht, Den Haag: NSOB.

[Room for Risks: considerations for voluntary risk acceptance by citizens in the new land use planning act; essay for the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment]

 

Peeters, R., M. van der Steen & M. van Twist (2010), De logica van het ongepaste: over de professionaliteit van wijkmanagers in de onvolkomen organisatie, Den Haag: NSOB.

[The Logic of Inappropriateness: On the Profession of Neighbourhood Managers in the Imperfect Organisation; essay on the organisational and professionals challenges of intermediary functions between government and citizens]

 

Twist, M. van, R. Peeters & M. van der Steen (2007), Balanceren tussen inkapseling en afstoting. Een essay over de strategische functie bij de rijksoverheid, Den Haag: NSOB.

[Balancing between Encapsulation and Rejection: An Essay on the Strategic Function in National Government; essay on the professionals challenges of strategic advisors in Dutch public administration]